🖥️วิทยาการคำนวณ⌨️

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

     โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา

ในการแก้ปัญหา ใช้แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ ใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การกำหนดรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แนวทางการตรวจสอบ

และป้องกันมัลแวร์

     เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา

ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์

จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

หน่วยการเรียนรู้ที่  2

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่  4

ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 1-4

การเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์